More Than Words: The Power of Dua in Times of Need

Apr 15, 2024By Soul Air Reality

SA

While dua (supplication) is a powerful tool for everyone, it offers particular comfort and resilience to those facing war and oppression. The Quran and daily remembrances (athkar) offer a rich source of prayers (duas) that can be a source of protection, solace, and strength.

By incorporating morning and evening Duas into their routines, they openly acknowledge their vulnerability and the need for divine protection during specific times of need, particularly when they may feel most exposed to danger or hardship.

Completing these Duas is not merely a ritual but a profound act of faith and trust in Allah's decree. It signifies an acceptance of whatever trials may come their way, confident that they will only endure what has been destined for them by the divine.

This understanding brings a sense of peace and resilience, allowing them to face each day with courage and determination.

Furthermore, the Quranic Duas and supplications serve as a spiritual shield against evil influences and negative energies. Just as physical armor protects the body, these prayers act as a shield granted by Allah to repel harm and ward off malevolent forces. Every Surah in the Quran provides a specific protection and knowledge, and some contain verses that invoke the presence of angels.

Through the recitation of Quranic verses and remembrance of Allah's name, individuals find strength and protection in their faith, even amidst the most challenging circumstances. It becomes a lifeline for victims under oppression. It provides them with a sense of security, comfort, and resilience, empowering them to navigate through adversity with steadfast safety.

In essence, Dua's power isn't confined to times of need; it's the holy grail of balancing our daily prayers and intentions, offering guidance for making sound choices.

Below are the Morning Duas to recite and inshaAllah remember by heart.
Please refer to duaandazkar.com or download the app. 

 Bismillaahir rahmaa-nir raheem.

1:2 Alhamdu lillaahi rabbil aa’lameen.
1:3 Ar-rahmaa-nir-raheem.
1:4 Maaliki yawmid-deen.
1:5 Iyyaaka na’budu wa lyyaaka nasta’een.
1:6 Ihdinas siraa’tal mustaqeem.
1:7 Siraatal-lazeena an’amta ‘alaihim ghayril maghdoo bi’alai’him wa lad-daalleen.

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

2:1 Alif Laam Meem.
2:2 Zaalikal kitaabu-laa raiba : feeh : hudal-lil muttaqeen.
2:3 Allazeena yu’minoona bilghaibi wa yu’qee-moonas salata wa mim’maa razaqna’hum yun’fiqoon.
2:4 Wal’lazena yu’minoona bimaa un’zila ilaika wa-maa unzila min qablika wa bil aa’khirati hum yu’qinoon.
2:5 Ulaa’ika aa’laa hudam-mir rabbihim; wa ulaa’ika humul muflihoon.

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

255: Allahu laa ilaaha illaa’hu wal haiyul qai-yoom;
Laa taa’khuzuhoo sinatu’oo walaa na’woom;
Lahoo maa fis’samaawaati wa-maa fil ard;
Man zal’lazee yashfa’oo in’dahoo illa be iznih;
Ya’lamu maa baina ai’deehim wa’maa khal-fahum;
Wa’laa yuhee’toona bee’shai-im’min il’mihee illa be-maa shaa;
Wasi’aa kursi’yuhus samaa-waati wal arda;
Wa’laa yaoo’duhoo hif’zuhumaa wa huwal ali’yyul azeem.

2:256 Laa ik’raaha fid-deen;
Qat-tabiya’nar rushdu minal ghayy;
Famai ‘yakfur bit taa’ghooti wa yu’mim billaahi faqadis tamsaka bil’urwatil wusqaa lan-fisaama lahaa;
Wallaahu samee’un aleem.

2:257 Allaahu waliyyul lazeena aa’manoo yukh’rijuhum minaz-zulumaati ilan noor;
Wal’lazee na-kafaroo awliyaa uo’humut taa’ghootu yukh’rijoo-nahum minan noori ilaz-zulumaat;
Ulaa’ika as’haabun naari hum fee’haa khaa’lidoon.

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

2:284 Lillaahi maa fis-samaawaati wa-maa fil ard;
Wa in’tubdoo maa feee an’fusikum aw tukh-foohu yuhaa-sibkum bihil-laa;
Fayagh’firuli maiya-shaa’u wa yu’azzibu maiya-shaa;
Wallaahu aa’laa kulli shai in qadeer.

2:285 Aa’manar-rasoolu bimaa un’zila ilaihi mir-Rabbihee walmu’minoon;
Kul’lun aa’mana billaahi wa malaa’ikathihee wa kutubhihee wa rusulihee,
Laa nufar’riqu baina ahadim-mir-rusulih;
Wa qaaloo sami’naa wa aata’naa;
Ghufra-naka rabbana wa ilaikal maser.

2:286 Laa yukalliful-laahu nafsan illaa wus’ahaa;
Lahaa maa kasabat wa aa’laihaa mak-tasabat;
Rabbana laa tu’aakhiznaa in’naa-seenaa aw-akhtaa’naa;
Rabbana wa laa tahmil-alainaa isran kamaa hamaltahoo alal-lazeena min qablinaa;
Rabbana wa laa tuham-milnaa maa laa taa’qata lanaa bih;
Wa’fu annaa waghfir lanaa war’hamnaa;
Anta mawlana fansur-naa alal qawmil kaafireen.

Bismillaahir Rahmaanir Raheem ***** 
Alhamdu lillaahil lazee khalaqas samaawaati wal arda wa ja'alaz zulumaati wannoor; summal lazeena kafaroo bi Rabbihim ya'diloon
Huwal lazee khalaqakum min teenin summa qadaaa ajalanw wa ajalum musamman 'indahoo summa antum tamtaroon
Wa Huwal laahu fissamaawaati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu maa taksiboon

Bismillaahir Rahmaanir Raheem*****
Huwal-laahul-lazee laaa Ilaaha illaa Huwa
'Aalimul Ghaibi wash-shahaada; Huwar Rahmaanur-Raheem
Huwal-laahul-lazee laaa Ilaaha illaa Huwal-Malikul Quddoosus-Salaamul Muminul Muhaiminul-'aAzeezul Jabbaarul-Mutakabbir;
Subhaanal laahi 'Ammaa yushrikoon
Huwal Laahul Khaaliqul Baari 'ul Musawwir; lahul Asmaaa'ul Husnaa; yusabbihu lahoo maa fis samaawaati wal ardi wa Huwal 'Azeezul Hakeem

Al Ikhlas- Recite 3 times:
Bismillaahir Rahmaanir Raheem
Qul hu’wallaa-hu ahad.
Allah hus-samad.
Lam yalid wa-lam yoou’lad.
Wa lam’ya kul-lahu kufu’wan ahad.

Al Falaq- Recite 3 times:

Bismillaahir Rahmaanir Raheem
Qul a’uzoo-bi rabbil-falaq.
Min sharri ma khalaq.
Wa min sharri gha’siqin iza waqab.
Wa min shar’rin naf’faa saati’fil uqad.
Wa min shar’ri haa’sidin iza hasad.

Al-Nas- Recite 3 times: 

Bismillaahir Rahmaanir Raheem
Qul a’uzu-bi rab’binn naas.
Malik’inn naas.
Ilaa hin’naas.
Min shar’ril waas-wa-asil khan’naas.
Al lazee yu’was wi’su fee sudoo-rin naas.
Minal jin’nati wan naas.

Asbahna wa-asbahal mulku lillah;
Wal-hamdu lillah;
La ilaha illal-lah;
Wah-da’hoo la-sharee kalah;
Lahul-mulku wa’lahul-hamd;
Yuh-ee wa yu’meeto wa’huwa ala kulli shayin qadeer;
Rabbi ass-aaluka khay’ra mafee haa-zaal yaw’m;
Wa-khayra ma ba’daha;
Wa- aa’ozu-bika min sharri ma fee haa-zaal yaw’m;
Wa sharri ma ba’daha;
Rabbi aa’ozu-bika minal-kasali, wa-soo-il kibar;
Rabbi aa’ozubika min aa’zaa-bin fin’nari wa aa’zaa-bin fil’qabr.

Asbahna ala fitratil-islam;
Wa’ala kalimatil-ikhlas;
Wa’ala deeni nabi’yyina Muhammadin sallalla-hu alai’hi wasallam;
Wa’ala millati abeena Ibrahima hanee’faan muslimah;
Waama kana minal-mushrikeen.

Allahumma bika asbahna;
Wa’bika amsaina;
Wa’bika nahya;
Wa’bika namooth;
Wa’ilay’kaal nushoor.

Recite 3 times:

Allahumma inni asbahtu minka fee-ni’matee’ou wa’aa fee-yatee’ou wa sitr;
Fa aa’timma alayya ni’matak;
Wa’aa fee’yatak;
Wa sit’raka fid-dunya wal akhira.

Allahumma ma asbahah bee’min nia’mah;
Aw’bee a’haa-deem min khal’qik;
Fa’minka wah-dhaka la-sharee kalak;
Fa-lakal hamdu wa-lakash shukr.

Ya Rabbi lakal hamdu kama yam-baghi’li jalali waj’hika wa’azimi sultanik

Recite 3 times:
Radeetu billahi Rabbah;
Wa’bil-islami dee’nah;
Wa’bee Muhammadin sal-lallahu alai’hi wa’sallama nabiy’ya wa rasulaah.

Allahumma innee as-aalukal aaf’wa wal-aa’fiyah;
Fid-dunya wal-akhirah;
Allahumma innee as’alukal aa’fwa wal-aa’fiyah;
Fee dee’nee wa’dunya-ya;
Wa’ahlee wama-lee;
Allah hummas-tur aaw-ra’tee;
Wa aa’mir raw-aa’tee;
Wah fiz’nee min bai’nee ya-dai’yaa;
Wa-min khal’fee;
Wa’aai ya’mee-nee;
Wa’aai shee’malee,
Wa-min faw’qee;
Wa’aa-oozubi aa’zaa-matika aan oogh-tala min tahtee.

Recite 3 times:
SubhanAllahi wa-bihamdih;
Aa’dada khal’qi;
Wa’rida nafsih;
Wa’zinata aa’rshih;
Wa’midada kalimatih.

Recite 3 times:
Bismillah hil’lazee la yadur’oo ma’aas-mihi shai-oon fil-ardi
wa’laa fis-samaa; Wa’hu’waas samee’ool aa’leem.

Recite 3 times:
Allahumma inni a’oozu-bika min aan ush’rika bika shai’an aa’lam;
Wa aas’tagfiruka le ma la a’alam.

Recite 3 times:
Aa’oozu-bi kalima-tillah heet-taam’mati min sharri ma khalaq.

Allahumma aa’limal-ghaybi wash-shahadah;
Fati’ras samawati wal’ard;
Rabba kulli shay’in wa’ma leekah;
Ash’hadu al’laa ilaha illa anth;
Aa’ozu-bika min shar’ri nafsee;
Wa’min shar’rish shay’tani wa-shirki;
Wa’an aq-tarifa ala nafsee soo’an aw aa’joor-rahoo ila Muslim.

Ya hayyu ya qay’yum;
Bi-rah’matika asta’gis;
As’lih li sha’ni kullah;
Wa’la takil’ni ila nafsi tarfata ayn.

Allahumma anta rab’bee la ilaha illa anta Khalaq-tanee;
Wa’ana aab’duk;
Wa’ana ala aah’dika wa-wa’dika mas’ta-taat;
Aa’ozu-bika min sharri ma’sanath;
Aa’boo’u laka bini’matika aalai’yaa;
Wa’aboo’u bi-zan’bee;
Fagh’fir lee;
Fa-inna’hu la yagh’firuz zunu’ba illa ant.


Recite 4 times:
Allahumma innee asbah’at
Osh’hiduka wa-oshhidu hamalata aar’shik;
Wa’malaa ika’tak;Wa-jamee’aa khalqik;
Ann’naka antal-lahu;La ilaha illa ant;
Wah’daka laa sharee kalak;
Wa’anna Muhammadan aabdu’ka wa’rasooluk.

Recite 3 times:

Allahumma aa’fi-nee fee bada’nee;
Allahumma aa’fi-nee fee sam’ee;
Allahumma aa’fi-nee fee basa’ree;
La ilaha illa-ant;
Allahumma innee aa’oozu-bika minal-kufri wal-faqr;
Wa’aa’oo-zu-bika min aa’zaa-bil-qabr;
La ilaha illa-ant.


Recite 7 times:
Hasbi-yallahu la ilaha illa huwa aa’layhi tawak-kalth;
Wa’huwa rabbul aar’shil aa’zeem.


Asbahna wa-asbahal mulku lillahi, rabbil aa’la-meen;
Allahumma innee as-aluka khayra ha’zal-yawm;
Fath’hahoo wa nas’rahoo;
Wa noo’-rahoo,, wa baraka’tahoo, ,wa hudah;
Wa aa’oozu-bika min shar-ri’ma feeh;
Wa shar-ri’ma baa’dah.


Recite 100 times: (at once or throughout the day)
Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa sha’ree kalah;
Lahul-mulku wa lahul-hamd;
Wa’huwa aa’laa kulli shay’in qadeer.

Recite 100 times: (at once or throughout the day)
SubhanAllahi wa bi’hamdihi;
SubhanAllah-hil aa’zim